AES Elektronik Makine Ticaret ve Sanayi A.Ş.

 

Veri Sorumlusu

AES Elektronik Makine Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (https://www.aesgroup.com.trAES)

 

AES olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

 

Aydınlatma Metni, AES tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. AES Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.aesgroup.com.tr/kvkk yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 

 

İlgili Kişiler: Ürün ve Hizmet Alan Kişi (Müşteri)

 

 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

AES tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aktarılmaktadır.

 

 

 

Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.aesgroup.com.tr/kvkk internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Nosab Şeftali Cd. 118 Sk. No: 4 Nilüfer / Bursa / Türkiye” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla, aeselektronik@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 

 

AES talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

 

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

 

AES Elektronik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

Adres 

: 

NOSAB Şeftali Cd. 118 Sk. No: 4 Nilüfer / Bursa / Türkiye 

Telefon 

: 

+90 224 443 33 90 

Faks 

: 

+90 224 443 29 65 

Email 

: 

kvkk@aesgroup.com.tr  

Mersis 

: 

000808330550001 

KEP 

: 

aeselektronik@hs01.kep.tr  

Web 

: 

https ://www.aesgroup.com.tr/kvkk 

 

İlgili Kişiler: Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler

 

AES, bünyesindeki Çalışanlar, Çalışan Adayları, Stajyerler, Tedarikçi Çalışanları, Tedarikçi Yetkilileri, Ziyaretçiler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece ilgili kişilerin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, ilgili kişilere bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.